Deklaracja dostępności Miejskiego Przedszkola nr 42


Miejskie Przedszkole Nr 42 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mp42.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie pdf, doc. i inne) są przygotowane, jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.

Wyłączenia

 • Część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Krysztoforska.
 • E-mail: mprzedszkole42@interia.pl
 • Telefon: 32 243 78 97


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 42
 • Adres: ul. Brzozowa 2
  41-707 Ruda Śląska
 • E-mail: mprzedszkole42@interia.pl
 • Telefon: 32 243 78 97

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku przedszkola prowadzą 3 wejścia, jedno główne, dwa boczne.  Dla klientów dostępne jest 1 wejście główne. Przed wejściem głównym znajdują się schody- 9 stopni oraz podjazd przystosowany do osób niepełnosprawnych. Drzwi otwierane są ręcznie (w godzinach otwarcia placówki) bądź przez naciśnięcie przycisku na domofonie  (w godzinach zamknięcia placówki).  Drugie wejście znajduje się na terenie parkingu należącego do budynku przedszkolnego, przeznaczone jest dla personelu, dostaw produktów żywnościowych oraz w razie konieczności służy jako wyjście ewakuacyjne. Trzecie wejście znajduje się od strony ogrodu przedszkolnego przeznaczone jest do wychodzenia dzieci i personelu, służy również jako wyjście ewakuacyjne.

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, nie posiada wind, pochylni, , platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Nie ma toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe znajdują się na publicznej drodze dojazdowej do przedszkola. Nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku Miejskiego Przedszkola nr 42
z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis posiada mapę strony, która ułatwia poruszanie się po stronie internetowej

Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu)

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
Wydrukowane z: http://www.mp42.pl/